2 oktober: Aanspreekpunten politie voor scholen

omzendbrief PLP 41, wisselwerking en goede praktijken

Omzendbrief PLP 41 (7/7/2006) voorziet in elke Politiezone een aanspreekpunt voor de schoolgemeenschappen van haar grondgebied. Het aanspreekpunt moet een scharnierfunctie vervullen tussen de schoolgemeenschappen enerzijds en de lokale politie anderzijds, waarbij op een duidelijke en gebruiksvriendelijke wijze praktische afspraken worden gemaakt over o.a. samenwerking, informatie-uitwisseling en doorverwijzing. Hoe deze functie wordt ingevuld, verschilt van zone tot zone.

Dit seminarie verduidelijkt de werking en de noodzaak van de ‘Aanspreekpunten politie voor scholen’ en vertaalt de geest en de letter van PLP 41 naar de praktijk. Dit seminarie is bedoeld voor zowel (lokale) politiemensen als schooldirecteurs.


Sprekers

Diensthoofd project- en sectorwerking van Politiezone Carma, Sophie Lever, kiest met het project ‘De schoolinspecteur’ voor een actieve invulling van het contact tussen politie en scholen. ‘De schoolinspecteur’ is een soort ‘wijkagent van de scholen’. Hij vormt een proactieve en preventieve link tussen de politie, de scholen en jongeren en is dus een belangrijke schakel in de veiligheidsketen. Het project van de schoolwijkagent is een praktisch voorbeeld van de manier waarop de politie op preventieve wijze tegelijk kan bijdragen tot het welzijn van jongeren én de algemene veiligheid.

Emilie Le Roi is beleidsmaker binnen het departement onderwijs op de afdeling secundair onderwijs en leerlingebegeleiding rond thema’s op het raakvlak tussen o.a. onderwijs en politie/justitie. Hier vallen ook de thema’s preventie en radicalisering onder en beroepsgeheim en discretieplicht . Zij is vanuit haar functie zeer nauw betrokken bij de aanspreekpunten politie voor scholen. Voor scholen is van het belang dat men de aanspreekpunten kent, hier afspraken mee maakt en regelmatig casusoverstijgend overleg mee pleegt. Op die manier kan men als school perfect inschatten welke stappen worden genomen bij een officiële melding en welke impact die al dan niet kunnen hebben op elke betrokkene.

Inschrijven kan via de Politeia website of via events@politeia.be

Foto © DSI POLICE POLITIE - ALL RIGHTS RESERVED WWW.POLIMAGERY.BE

Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

2 oktober 2018, 13u30 tot 17u00 (onthaal vanaf 13u00)

Politie, onderwijs,...